Signes 400  449
[Accueil] [Remonter] [Signes 1  49] [Signes 50  99] [Signes 100  149] [Signes 150  199] [Signes 200  249] [Signes 250  299] [Signes 300  349] [Signes 350  399] [Signes 400  449] [Signes 450  499] [Signes 500  549] [Signes 550  599]

 

 

400bir, pr, BIR, DUBUR, ELLAG2, GIRISH401khar, khara, kharu, khr, khur, khuru, kn, mur, muru, ur5, AR3, ARA3, AZUKNA(401+115), GADIBDIM, KHAR, KHUR, KIN2, MUR, SAGGAR2, UR5
402khish4, khush, rush, KHUSH, RUSH 403skh, skh, SUKHUR
 403*(v403) 403**(v403)
404(det) kh, KHA2 404*KISIM5(aussi v396)
405khir5, KAZAZA, MUL3, SUR3 (=L v405) 405a(v405)
 405b(v405)406(det) gm, ka13, kam, kama, qm, KAM, TU7, UDUL2(LI manquant), UTUL2
 406a(v406;=LL 406, LM suiv 405) 40936000, DUBUR2
 409a(v409) 410GUKIN2, TIKKIN
411(411+318),, 10, 600(480+411), a6, bu12, guru12, ish8, shu4, u, BUR3, BUZUR, GIGURU, SHU4, SHUSH, U, UNUN (aussi v360)412eli, mukh, mkh, UGU
 413SIBIR, SHIBIR, USHBAR5 (cf. 54)415UDUN
 416GAKKUL417U-GUR
 418UGUN 419SAGSHU
420b, p, le8, li8, lid, lit, liti, lit., lit.i, rme, rm, rmi, AB2, ABRIG2(420+87+ 532+206), LID, UDUL(420+536/537), UNU3(420+536/537), UTUL(420+536/537) 421ALIM
 422LILIS, LILIZ 423kir6(cf LM,LI), qir6, SHEM5 (=L e424, voir LI)
 424kr, qr, KIR2, SHEM3, UB3425kis, kish, qis, qish, KISH
 426MEZE, SHEM4427gi6, m, mi, s.l, wi4, ADAMA(69+427), DUGUD2(?), GAMUN(465+375+427), GE6, GI6, GIG2, GISSU(296+427), KU10, LUKHUMMU(296+427), MI, TIL2(296+427)
428SHAGAN, SHAKAN, SHAMAN2429gul, gulu, kl, ql, sn, shn, GUL, SUN2
430qr(?;LI), GIR4431n, n, NA2, NU2
433nm, nam4(LI), ni6, nim, n, num, tu8, tum4, DIKH3, ELAM, NIM, NUM 434tm, TUM3 (aussi v424)
 434akir7, tum11, KIR7435la11(L), la12(B), lam, lama, ARATTA(435+366+68+461), GANBA(461+435), LAM, NIDLAM(554+211+435)
 436ish11, lam7, ARATTA2(436+68+461)437s.r, s.ur, s.uru, zur, AMAR, MAR2
438SISKUR, SISKUR2(438+438; LI SIZKUR)439ban, pan, BAN, PAN
440dm, gim, gimi, ki5, kim, qim, qn(?), tam6, t.m, t.m, DIM2, GIM, GIN7, MUSHDA, SHIDIM 440aGIR9
441(det) du7, ru5, ul, DU7, UL 441anakkap
 442SHITA4 443UTU2 (=LL 443*, LM suiv 441)
444gr, gr, kir10, qir7, g, wir, GIR3, NE3, PIRIG, SAKKAN, SUMUKAN, SUMUQAN, SHAGAN2(444+50), UG2 445ANZU(13+399+445), DUGUD, MURU9(399+445)
446gig, qiq, GIG 446aBUZUR3, PUZUR3
 447NIGIN4 447aNIGIN3
 448KISHI10, KUSH5, KUSHU, KUZU4491000, bad5, bat5, gi8, igi, n, na, ni, ini4(449+570), nu, lam5, lem, l, lim, limi, lm, pn, si17, she20, shi, zi5, BAD5, DALA(449+230;L), DALA2(449+230;B), GE8, IGI, LIM, SHI, U6(449+324)
 

Dernire mise--jour: Mardi 14 Avril 2009